19June2018

Materials and Electronics Engineering

Volume 1, 2014


December 2014

Volume 1, 2014 - December

View articles...

Yantao Liang, Jiapin Chen, Franklin Li Duan, Dong Xu, Jun Wang, Hanling Yang, and Yafei Zhang*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

2014,1:1

Publication Date (Web): December 10, 2014 (Review)

DOI:10.11605/mee-1-1

V.E. Gromov1, S.V. Raikov1, E.V. Kapralov1, X.L. Wang3, G.Y. Tang2, G. L. Song2, O.A. Semina1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

2014,1:2

Publication Date (Web): December 11, 2014 (Article)

DOI:10.11605/mee-1-2

Guang-Fu Wu a, Ming-Xin Li a, Yan Zhang b, Wen-Gang Ji a, Qiang-Bin Wang b, Qing-Xiao Tong a,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Support Info

2014,1:3
Publication Date (Web): December 12, 2014 (Article)

DOI:10.11605/mee-1-3

Bo-Zhang Yu1, Zhi Yang2,3,*, Yan-Jie Su2,3 and Hu-Lin Li4

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

2014,1:4

Publication Date (Web): December 15, 2014 (Article)

DOI:10.11605/mee-1-4

Ping Xie, Bin Li1, Suying Zhang, Dingquan Liu

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

2014,1:5

Publication Date (Web): December 16, 2014 (Article)

DOI:10.11605/mee-1-5

Yaozhong Zhang1,*, Chao Zhang1, Hao Tian2, Xiaojun Zhang2, Xiaolin Li1, Lei Yin3, Eric Siu-Wai Kong1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

2014,1:6

Publication Date (Web): December 17, 2014 (Article)

DOI:10.11605/mee-1-6

Kailiang Fua, Ping Liub, Chao Liua, Fang Yanga, Yongsheng Chena,*, Jingxiao Lua, Shi-e Yanga

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

2014,1:7

Publication Date (Web): December 18, 2014 (Article)

DOI:10.11605/mee-1-7

Yan Zhang1,*, Chuyun He1, Shiwei Ma1, Haomin Wang1, Johan Liu1,3

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

2014,1:8

Publication Date (Web): December 19, 2014 (Article)

DOI:10.11605/mee-1-8